Kliniky a oddělení > Cévní chirurgie

Cévní chirurgie

 

Chirurgická klinika - Oddělení cévní a plastické chirurgie

Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Primář: MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Zástupce primáře: MUDr. Miloslav Pirkl
Vrchní sestra: Monika Besperátová

MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.

MUDr. Miloslav Pirkl

Monika Besperátová
Staniční lékař: MUDr. Miloš Černý
Starší rezident: MUDr. Anna Formelová
Mladší rezident: MUDr. Filip Krampota
Spolupracující externí specialisté: MUDr. Radek Maixner
MUDr. Petr Štiegler

Oddělení se nachází ve 4. patře Chirurgické kliniky


recepce Chirurgické kliniky: +420 466 012 888, 999
lůžková část: +420 466 012 112

Své dotazy zasílejte na adresu: miloslav.pirkl@nemocnice-pardubice.cz

Facebook

 
 

O pracovišti

Operativa
 • Operace větví aortálního oblouku – resp. mimohrudní výkony – na karotickém a vertebrálním řečišti, paraganglion karotického glomu, řečiště a. subclavia
 • Operace syndromu horní hrudní apertury – TOS (resekce 1. žebra, resekce krčního žebra, resekce skalenových svalů…)
 • Operace tepen horních končetin
 • Operace břišní aorty, pánevních tepen a tepen dolních končetin v celém spektru včetně periferních bércových rekonstrukcí a pedálních bypassů při kritické ischemii dolní končetiny
 • Operace výdutí subrenální i suprarenální břišní aorty
 • Operace všech tepenných výdutí na končetinovém tepenném systému a na extrakraniálních tepnách zásobujících mozek
 • Operace tepenných a žilních poranění
 • Operace arteriovenozních zkratů pro hemodialýzu včetně reoperací s užitím cévní protezy či žilních autotransplantátů a implantace peritoneálních dialyzačních katetrů
 • Implantace portkakterů do centrálního žilního systému u nemocných indikovaných k chemoterapii nebo při nutnosti opakovaných žilních aplikací léčiv při insuficienci periferních žil
 • Operace varixů dolních končetin
 • Žilní bypassy u indikovaných nemocných s flebotrombozou dolních končetin
 • Horní hrudní a lumbální sympatektomie
 • Operace štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Operace na játrech pro primární nebo sekundární ložiskové postižení.

Sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů
Od června roku 2012 naše oddělení v ambulantním režimu nábízí klientům-samoplátcům v režimu mimo úhrady zdravotních pojišťoven sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů.
K vyšetření před tímto výkonem se lze objednat na telefonním čísle cévní poradny 466 012 118. Během tohoto vyšetření je stanovena indikace a předběžná kalkulace ceny zákroku podle platného ceníku výkonů Pardubické krajské nemocncie, a.s.

Kontakty cévní chirurgie  
Cévní poradny (po 8-15h, čt 8-12h) +420 466 012 118
Endokrinochirurgická poradna (čt 8-12h) +420 466 012 118
Akutní stavy 24h/7dní v týdnu recepce +420 466 012 888, 466 012 999
(recepce Chirurgické kliniky, která přepojí na sloužícího lékaře)

Všechny výkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Zajišťujeme 24h dostupnost cévního chirurga 7 dní v týdnu pro spád pardubického kraje.

Cévní chirurgie Pardubické krajské nemocnice, a.s. má dlouholetou tradici a je spádovým zařízením pro Pardubický kraj. Stále se zvyšující počet pacientů a rozsah péče si vynutil od 1.3.2010 vznik samostatného oddělení, které je součástí Chirurgické kliniky a zároveň je součástí spolupracujícího kardiovaskulárního centra.
V červnu roku 2012 oddělení získalo na dobu osmi let akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru Cévní chirurgie.

V prosinci 2012 došlo sloučením s plastickou chirurgií a organizačními změnami ke vzniku Oddělení cévní a plastické chirurgie PKN,a.s. Oddělení disponuje celkem 24 lůžky na standardním oddělení (18 lůžek cévní chirurgie, 6 lůžek plastická chirurgie).
V únoru 2013 bylo ustanoveno Vaskulární centrum PKN, a.s., jehož je Oddělení cévní a plastické chirurgie klíčovou součástí.

Cévní chirurgie se zabývá specializovanou diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s chronickým i akutním onemocněním tepenného nebo žilního systému (včetně úrazů) celého těla s výjimkou postižení tepen srdce a vzestupné aorty.
Dominantně se staráme o pacienty s aterosklerotickým postižením tepen horních a dolních končetin, břišní aorty a pánevního řečiště a tepen zásobujících mozek. Jedná se o uzávěry tepen (obliterující typ) nebo o výdutě tepen (dilatační typ). Ze žilních onemocnění se jedná o varikozní postižení žil či končetinovou flebotrombozu. Významnou skupinou jsou i pacienti s chronickým ledvinným selháváním, kterým zakládáme arteriovenozní zkraty z důvodu nutnosti napojení na umělou ledvinu (hemodialýzu).
Na oddělení cévní chirurgie zajišťujeme komplexní léčbu o nemocné s výše uvedenými chorobami. V cévní poradně vyšetřujeme 2x týdně, pacienty zde indikujeme k vyšetření a eventuálně k operaci, balonkové angioplastice či zavedení stentu. Pacienty k operaci a náročnějšímu vyšetření  hospitalizujeme na 18 samostatných lůžkách cévní chirurgie. Pacienti po náročnějších zákrocích jsou hospitalizováni na mezioborové JIP Chirurgické kliniky nebo na oddělení ARO. Po  propuštění z nemocnice jsou pacienti dále sledováni v cévní poradně - zejména se jedná o nemocné s aterosklerozou, neboť je známo, že bypassy i jiné zákroky na tepnách postižených aterosklerozou jsou dočasné a pacienti vyžadují kontroly v pravidelných intervalech. Ze zajišťovaných vyšetření pro nemocné disponujeme UZ vyšetřením, CT angiografií, angiografií pomocí magnetické rezonance a katetrizační angiografií, při které lze v indikovaných případech provést i léčebné zákroky jako balonkové angioplastiky, zavedení stentů a rozpouštění krevních sraženin v tepnách či cévních rekonstrukcích trombolýzou.
V péči o nemocné úzce spolupracujeme s odborníky z jiných odborností, jako jsou  radiologie (UZ, CT, magnetická rezonance, intervenční vazografie), angiologie na interním oddělení,  neurologie (operace tepen zásobujících mozek), kardiologie a anesteziologie. Všechny tyto odbornosti jsou sloučeny ve spolupracujícím kardiovaskulárním centru, které dále spolupracuje s komplexním kardiovaskulárním centrem FN HK. Spolupráce v rámci angiocentra je realizována na základě interdisciplinárních indikačních seminářů (denně, v případě potřeby i častěji), kterých se zúčastňují lékaři výše uvedených odborností a zde je definitivně rozhodnuto o další léčbě pacienta.
Se vznikem samostatného oddělení  pod primariát cévní chirurgie spadá i operativa štítné žlázy a příštítných tělísek na základě doporučení endokrinologa.

Spolupracující pracoviště oddělení Cevní a plastické chirurgie:
Iktové centrum
Kardiovaskulární centrum


Plastická chirurgie

Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Janeček
Staniční sestra: Hana Dvořáková
 

MUDr. Vladimír Janeček
Vedoucí lékař

recepce Chirurgické kliniky: +420 466 012 888, 999
ambulance, poradna +420 466 012 138
lůžková část +420 466 012 112

OPERACE HRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
 
 • odstraňování pigmentových névů
 • operace kožních nádorů
 • řešení defektů měkkých tkání
 • chirurgie ruky
 • korekce popáleninových jizev
 • chirurgická léčba chronických ran
 
ESTETICKÁ CHIRURGIE
 
 • zvětšovací operace prsů
 • modelace pokleslých prsů
 • plastické operace břišní stěny
 • liposukce
 • operace očních víček
 • chirurgické úpravy a péče o jizvy
 • odstraňování kožních útvarů z kosmetických důvodů
 • aplikace piercingu
Objednání k vyšetření
Běžná vyšetření jsou prováděna bez objednání. Konzultace před estetickými operacemi však vyžaduje náležité seznámení zájemce s problematikou a je tedy časově náročná. K vyhrazení dostatečného časového prostoru je proto vhodné předchozí objednání.
 
Přihlášení k vyšetření
Každý pacient je nejprve zaregistrován na recepci ve vstupním traktu chirurgické kliniky. Vyšetření nemocných se provádí v samostatné ambulanci plastické chirurgie v pořadí dle příchodu na recepci. Výjimku z pořadí stanovuje lékař v případě možnosti zhoršení zdravotního stavu čekajícího pacienta.
 
Ordinační hodiny
po,út,čt 7:30-8:00 převazy objednaných pacientů
st 9:00-14:00 konzultace, vyšetření a kontroly
Vyšetření mimo ordinační hodiny lze v případě potřeby objednat individuálně od 7 do 8 hod. na tel. čísle +420 466 012138 nebo na mailové adrese: plastika@email.cz
další informace: Kliniky a oddělení > Plastická chirurgie

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení