Kliniky a oddělení > Geriatrické centrum

Geriatrické centrum

Geriatrické centrum

Primář: MUDr. Ivo Bureš
Zástupce primáře: MUDr. Hana Poláková
Vrchní sestra: Bc. Diana Hanzlíková
 

O pracovišti

Péče v oboru geriatrie (choroby stáří a choroby ve stáří) je poskytována jak v ambulantní, tak i lůžkové části Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice a.s.

kancelář +420 466 019 103

Lůžková část

návštěvy denně od 08.00 do 21.00, jiné doby lze domluvit individuálně
členění: lůžka geriatrie, lůžka LDN
I. patro: tel: +420 466 019 106, staniční sestra Jana Burešová
II. patro: tel: +420 466 019 108, staniční sestra Jana Fousová

Ambulantní část

po objednání, výjimky lze domluvit telefonicky,
k vyšetření je potřeba mít doporučení ošetřujícího lékaře
ved. sestra: Simona Mičkalová, tel. +420 466 019 104

ambulance/poradna den čas - hod
Geriatrická amulance po-pá 8:00 - 15:00
Poradna pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky
(kontaktní místo České alzheimerovské společnosti)
po-pá 10:00 - 15:00
tel. 466 019 103
Ambulance pro chronické rány po-pá 08:00 - 15:00

Sociální sestra

Bc. Kateřina Okrouhlíková, tel. 466 019 103

Administrativní pracovník

Petra Rozsypalová, Dis.

Ordinace praktického lékaře

MUDr. Marie Kučerová, tel: 466 263 508
Dům s pečovatelskou službou, ul. Erno Košťála 1017, Pardubice

 

Informace pro pacienty

Ambulance

Ambulance zajišťuje péči o akutně i plánovaně přijímané pacienty. Dále o ambulantní pacienty, kteří jsou odesláni k vyšetření, provádíme dle potřeby jejich testování pacientů k zhodnocení optimálních terapeutických postupů a jejich výsledků ... Pokud potřebují, přebíráme je do své dlouhodobé ambulantní péče.
Poradna pro pacienty s demencí.
Část geriatrických pacientů jsou pacienti trpící demencí. Spolupracujeme při péči o takto nemocné s neurology, psychiatry, psychology. U těchto diagnóz mimo léčby také provádíme testování a poradenskou činnost pro pečující.
V našem zařízení je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, telefon: 466 019 103

Ambulance pro chronické rány

Velká část našich ambulantů jsou komplikovaní pacienti z celé republiky s chronickými ranami. U některých (zejména těch z velké dálky) působíme jako konziliáři, u jiných přebíráme kurativu jak ambulantní, tak lůžkovou. Léčbou defektů se zabýváme řadu let s velmi dobrými výsledky, které máme díky komplexnímu přístupu k pacientovi a této problematice. Využíváme, tam kde je potřeba, spolupráci s odborníky z jiných oborů. Jako je invazivní radiolog, chirurg- všeobecný, cévní, plastik, dermatolog, ortoped, mikrobiolog, biochemik, odborník pro hyperbarickou medicínu a další.
Naše zařízení jak lůžkové, tak ambulantní je certifikováno od 25.1.08 Českou společností pro léčbu rány, která nám udělila po splnění všech podmínek garanci kvality.
Po šesti letech intenzivní práce v této oblasti jsme v roce 2002 dostali certifikát od společnosti Johnson & Johnson za mimořádné výsledky při léčbě ran - Wound Friendly Cliníc.

Domácí péče

K ambulantní části patřilo do 1.1.2008 i naše Oddělení domácí péče, kde byla poskytována v domácím prostředí zdravotní péče ve spolupráci s praktickými lékaři pacientů a lékaři naší ambulance, kteří dle potřeby, jsou schopni i vyjet za pacientem.
Nyní po reorganizaci je domácí péče součástí Centra primární péče naší nemocnice a my zajišťujeme dle potřeby supervizi. Na práci ve vztahu k pacientovi by se nemělo nic změnit. Úzce spolupracujeme s řadou jiných domácích péčí, jejichž služby využíváme a na druhé straně jim pomáháme pacienty vést.

Ordinace praktického lékaře

Další součástí našich ambulantních služeb je ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou, který patří pardubickému městu. Svou lokalizací je dům, kam byli centralizovaní senioři, kteří vyžadují nebo budou vyžadovat častěji zdravotní či sociální pomoc, v našem spádu.. Smysl této ordinace je zlepšit kvalitu péče o seniory , rychlá návaznost na ostatní zdravotnické služby, zajistit co nejdéle soběstačnost, včas intervenovat u potřebných pacientů, omezit potřebu hospitalizace. Zpětně umožnit včasnější propuštění.

Lůžková část

Lůžková geriatrická péče je poskytována v rozsahu kraje na standardních geriatrických lůžkách a na lůžkách typu LDN. Hospitalizace na geriatrických lůžkách umožňuje pokrýt náročnou akutní péči z terénu i z ostatních oddělení. Po stabilizaci je většinou ještě pacient přeložen na lůžko typu LDN nebo dimitován. Na lůžkách LDN jsou jak geriatričtí pacienti ještě medicínsky nároční, tak již pacienti stabilizovaní, vyžadující převážně komplexní rehabilitační péči. Při zhoršení zdravotního stavu lze, pokud nevyžaduje pacient úzce specializovanou péči, přesunout pacienta zpět na lůžka geriatrická, eventuelně přeložit na jiné specializované oddělení. Na lůžkách LDN jsou hospitalizováni i mladší pacienti, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav a z geriatrické péče profitují. Tým zdravotníků složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ošetřovatelek, sanitářek a sanitářů se snaží dbát na kvalitu poskytované péče. Vzhledem k tomu, že u seniorů dochází k většímu propojení mezi zdravotním a sociálním , zajišťuje tuto oblast erudovaná sociální pracovnice.

 

Výuková činnost

Lékaři se podílejí na teoretické i praktické výuce bakalářského a magisterského studia při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dále vedou výuku na střední zdravotní škole a sociálně právní vyšší odborné škole. Naše pracoviště provádí řadu let výuku středního i lékařského zdravotnického personálu jak po stránce praktické, tak teoretické v oblasti léčby chronických ran. Pro vzdělávání sester v této problematice jsme akreditováni MZ ČR a provádíme ve spolupráci s NCO NZO Brno jejich výuku.

 

Celé zařízení je koncipováno tak, aby mohlo poskytovat svými zaměstnanci komplexní zdravotní péči zejména seniorům. Nejenom že vzděláváme jiné, ale všichni se snažíme vzdělávat tak, aby péče personálu byla vysoce odborná a kvalitní.

Informace pro rodičky
Kliniky a oddělení